Complaint policy-Klagomålshantering (in Swedish)

Om du har ett klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person hos UIB Nordic som du haft kontakt med i ditt ärende. Ett samtal kan ge nya upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om du känner att du vill gå vidare efter detta, så kontakta får klagomålsansvarige.

Tim Church,  UIB International,  69 Mansell Street,  London E1 8AN,  Telefon: +44-207 338 1602,  E-mail: tim.church@uib.co.uk

När vi mottagit Ert klagomål kommer en fullständig utredning att göras. Därefter återkommer vi till er med vårt beslut. Detta sker i regel inom två veckor sedan vi mottagit klagomålet. Skulle denna tidsfrist inte kunna hållas av oss återkommer vi till er och meddelar orsaken till detta samt när svar kan påräknas. Skulle du efter detta ändå inte vara nöjd finns alltid möjligheten att föra ärendet vidare till vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen. Kontaktuppgifterna dit hittar du nedan.

Du kan också låta pröva tvisten i domstol. Du bör då först anlita ett ombud, t.ex. en advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att du undersöker om du har någon försäkring som lämnar ersättning för ombudskostnader eller om du får allmän rättshjälp. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.

Om du vill ha försäkringsersättning , tänk på risken för preskription. Preskription innebär att rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd går förlorad. För att anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inte ska preskriberas måste du väcka talan inom tio år.

UIB Nordic AB står under Finansinspektionens tillsyn.
Finansinspektionen
Box 7821
10397 Stockholm
finansinspektionen@fi.se
Telefon 08/48098000
Webbadress: www.fi.se

 

 

Om ditt ärende hos UIB rör dig som privatperson finns även dessa att vända sig till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är oberoende rådgivningsbyråer som informerar privatpersoner och ger vägledning inom det finansiella området och i försäkringsfrågor.

Box 24215, 104 51 Stockholm Telefon: 0200-22 58 00 Webbadress: www.konsumenternas.se Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Oberoende vägledning genom konsumentvägledning.

Konsumentverket erbjuder oberoende vägledning via deras upplysningstjänst Hallå Konsument. Du kan få information och råd direkt via hemsidan, mejl, chatt eller telefon i bl.a. bank- och försäkringsfrågor. Många kommuner har också en konsumentvägledare i som kan ge dig information och råd. Du kan hitta konsumentvägledningen i din kommun via Hallå Konsument. Hallå Konsument Telefon: 0771-525 525  www.hallakonsument.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden har särskilda avdelningar för privatpersoners bank- och försäkringsfrågor. Om prövningen av ditt klagomål, trots kontakter med UIB Nordic, inte resulterat i en för dig tillfredsställande lösning, kan du, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom av ARN angiven tid, vända dig till ARN. Vid en eventuell tvist vid ARN kommer UIB Nordic att delta för att på bästa sätt lösa tvisten. Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm Telefon: 08-508 860 00 Webbadress: www.arn.se Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm