Integritetspolicy för UIB Nordic AB

UIB Nordic AB med organisationsnummer 556517-1591 (”UIB”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på webbplatsen.

Privacy Policy
UIB värnar om den personliga integriteten för alla som besöker vår hemsida. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig. Sådana personuppgifter kan lämnas genom att skicka e-mail antingen direkt till någon av våra medarbetare som finns på hemsidan, eller till UIB’s allmänna inkorg som heter info@uib.se. Om du inte själv aktivt kontaktar oss via hemsidan på något av dessa sätt samlar inte UIB på något sätt in någon information om dig utöver att din IP-adress lämnar ett spår efter sig i och med att du besökt vår hemsida.
Personuppgifter kan komma att överföras till andra medarbetare inom UIB.
När du besöker den här webbplatsen kan din IP-adress registreras automatiskt och den kan används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå.

UIB samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om UIB är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.
UIB lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av UIB. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till UIB (för kontaktuppgifter, se hemsidan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till UIB och skriftligen begära ändring eller radering.

På UIB’s hemsida kan det finnas länkar till andra hemsidor. Denna policy gäller inte för dessa hemsidor. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. UIB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@uib.se eller tel. 070–7556466.